Salgs-, leverings- og generelle betingelser

Sammen skaber vi de bedste digitale løsninger, der styrker din forretning. Det er baseret på et solidt samarbejde og i dette dokument sikrer vi det bedste juridiske fundament for vores samarbejde. Se mere i vores referencer om, hvordan det er at arbejde sammen med 9altitudes Danmark. Vi ser frem til også at køre parløb med dig og din virksomhed. 

Nedenstående er 9altitudes-Econocap A/S' salgs-, leverings- og generelle betingelser. 


1. Omfang

1.1. Medmindre vilkårene i denne aftale udtrykkeligt er ændret i en særskilt skriftlig aftale, er vilkårene i denne aftale gældende.

1.2. Denne aftale om levering af ydelser finder anvendelse på aftaler indgået mellem 9altitudes-Econocap A/S og kunden vedrørende 9altitudes-Econocap A/S' levering af software, konsulentydelser, maintenance og uddannelse til kunden. 9altitudes-Econocap A/S er altid berettiget til at anvende underleverandører. Aftalen indgås ved parternes underskrift på en af 9altitudes-Econocap A/S' udarbejdet formular.


2. Software

2.1. 9altitudes-Econocap A/S leverer som forhandler standard produktudviklingssoftware fra den amerikanske software leverandør PTC til danske kunder. Licensbetingelser for anvendelse af softwaren er reguleret af PTC Customer Agreement.

3. Konsulentydelser

3.1. 9altitudes-Econocap A/S leverer den fornødne konsulentbistand til kunden. Ydelsen vedrører generel konsulentbistand eller konkrete opgaver i en nærmere angiven kontraktperiode. 9altitudes-Econocap A/S bærer ikke noget ansvar for, at konsulenterne har specifikt kendskab til kundens IT-systemer og/eller programmel. 9altitudes-Econocap A/S er ansvarlig for, at konsulenterne har tilstrækkelige uddannelses- og arbejdsmæssige kvalifikationer til at kunne levere konsulentbistand af en kvalitet, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.

3.2. Ydelsen leveres i kundens åbningstid. Med mindre andet er aftalt forudsættes det, at der skal leveres ydelser svarende til normal ugentlig arbejdstid for hver person, der er antaget til at levere konsulentydelser. De antagne konsulenter/underleverandører skal dog være berettiget til at levere konsulentydelser til anden side, såfremt dette er foreneligt med leveringen af ydelser til kunden.

3.3. Konsulenter der er udtrykkeligt angivet i aftalen erstattes/udskiftes kun efter forudgående aftale med kunden.

3.4. Antagne konsulenter/underleverandører skal kun være berettiget til ferie i kontraktperioden, såfremt dette er aftalt særskilt.


4. Satser for konsulentydelser

4.1. Satserne er gældende for konsulentydelser, der udføres inden for normal arbejdstid dvs. i hverdagene (mandag-fredag), ekskl. helligdage i tidsrummet 08.00 - 16.30.

4.2. Hvis kunden ønsker konsulentydelser i tidsrummet 16.30 – 21.00, beregnes der et tillæg på 50% af sats beregnet forholdsmæssigt på timeforbruget. I tidsrummet 21.00 - 08.00 eller på lørdage, søndage eller helligdage, beregnes et tillæg på 100% af satsen forholdsmæssigt på timeforbruget.

4.3. Arbejde i henhold til 4.2. udføres kun efter aftale med kunden, idet 9altitudes-Econocap A/S ellers ikke er berettiget til de angivne tillæg.

4.4. Kørsel afregnes til halv timepris. Bro, færge, diæt og evt. hotelregninger afregnes med de faktiske beløb efter regning. Standard konsulentydelser afregnes som udgangspunkt fra nærmeste 9altitudes-Econocap A/S kontor. Rekvireres en specifik konsulent/specialist afregnes kørsel fra konsulentens normale arbejdssted.

4.5. Såfremt andet ikke er aftalt faktureres tilkaldevagter med 25% af den aftalte timesats pr. påbegyndt time.

4.6. Telefonisk konsulentbistand afregnes på timebasis ud fra den daglige sats og det anvendte tidsforbrug. Telefonisk konsulentbistand uden for normal arbejdstid se 4.1 afregnes i henhold til 4.2.


5. Maintenance

5.1. Maintenance dækker nye versioner af den indkøbte software, der releases i maintenance perioden. Endvidere opnås webadgang til PTC’s omfattende Knowledge Base herunder Best Practices.

5.2. Maintenance omfatter også telefon support i brugen af produktet via hotline. Det er et krav at brugere der anvender telefonsupporten har været på kursus i det berørte modul. Support vedrørende installation, konstruktion mv., som ikke omfatter brugen af produktet faktureres jvf. punkt 4.6. 9altitudes-Econocap A/S' telefonsupport er åben på hverdage inden for normal arbejdstid fra klokken 8.30-16.30 på telefon 70 22 74 01.


6. Uddannelse

6.1. 9altitudes-Econocap A/S foretager uddannelse i henhold til PTC’s forskrifter og materiale. 9altitudes-Econocap A/S' undervisere er certificeret i de udbudte kurser. 9altitudes-Econocap A/S offentliggør kursusoversigt på sin hjemmeside for de gængse standard kurser, mens special kurser kan aftales efter behov.

6.2. 9altitudes-Econocap A/S forholder sig ret til omlægning af kurset på grund af for få tilmeldinger senest 6 hverdage før kursusstart.

6.3. Eventuelle afmeldinger skal meldes per telefon eller mail senest 10 hverdage før kursusstart. Aflyser en kursusdeltager på et senere tidspunkt vil det bevirke fakturering til fuld kursuspris.


7. Betaling

7.1. Software faktureres ved levering.

7.2. Konsulentydelserne udføres efter regning til den aftalte timesats, jf. nærmere herom punkt 4 ovenfor. Der faktureres, medmindre andet er aftalt, månedsvis bagud på basis af registreret tidsforbrug.

7.3. Maintenance faktureres årligt.

7.4. Uddannelse faktureres ved bestilling.

7.5. Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturaens datering til en af 9altitudes-Econocap A/S anvist bankkonto eller i henhold til nærmere aftale herom. Ved betaling bedes fakturanummer oplyst. Betaling med frigørende virkning kan alene ske til 9altitudes-Econocap A/S, hvorved det præciseres, at betaling for konsulentydelser direkte til konsulenten ikke fritager kunden for dets betalingsforpligtelse overfor 9altitudes-Econocap A/S.

7.6. I tilfælde af forsinket betaling fra kundens side er 9altitudes-Econocap A/S, udover retten til at gøre sædvanlige misligholdelses-beføjelser gældende, berettiget til et rykkergebyr på kr. 100 samt en rente svarende til diskontoen +7% p.a.


8. Kundens forpligtelser

8.1. Det påhviler kunden at gøre 9altitudes-Econocap A/S opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende som måtte være gældende i virksomheden, herunder særligt med hensyn til opretholdelsen af datasikkerhed.

8.2. Kunden - evt. I samarbejde med 9altitudes-Econocap A/S - udarbejder for hver opgave en opgavebeskrivelse, og om nødvendigt en kravspecifikation, der klart beskriver opgavens art og omfang. Kunden er desuden forpligtet til at sikre, at 9altitudes-Econocap A/S får alle relevante og nødvendige oplysninger vedrørende de ønskede ydelser/opgaven samt kundens IT-udstyr og programmel.

8.3. Kunden skal give 9altitudes-Econocap A/S eller dets underleverandører adgang til kundens IT-udstyr og programmel, i det omfang dette er nødvendigt. Kundens IT-udstyr skal opfylde de minimums krav 9altitudes-Econocap A/S specificerer. Adgangen til udstyret kan omfatte både adgang på den pågældende lokation samt via modemforbindelse/VPN. I det omfang ydelser kan leveres via opkobling udefra, skal 9altitudes-Econocap A/S eller dets underleverandører være berettiget hertil.

8.4. Kunden er forpligtet til at stille en godkendt arbejdsplads til rådighed for konsulenten når arbejdet udføres hos kunden.


9. Leveringstidspunkt

9.1. Idet 9altitudes-Econocap A/S' konsulentydelser alene ydes på timebasis, med mindre andet er skriftligt aftalt, må eventuelt angivne arbejdsperioder alene betragtes som vejledende estimater. Der gøres opmærksom på at bedømmelsen af de konkrete opgaver kan være forbundet med stor usikkerhed, hvorfor et estimeret tidsforbrug kan variere betydeligt fra det reelle tidsforbrug.

9.2. 9altitudes-Econocap A/S bærer ikke noget ansvar for, at et eventuelt estimeret tidsforbrug overskrides.

9.3. Konsulentydelser der leveres efter en fast aftale anses som leveret når kunden succesfuldt har udført test af det leverede arbejde jvf. fællesaftalte testplan. Kunden har maksimalt 10 dage til at teste funktionaliteten efter at kunden er informeret om at arbejdet er klar til test.

9.4. Software anses som leveret, når kunden elektronisk modtager instruktioner, som gør det muligt at generere software licenser.


10. Hemmeligholdelse

10.1. Parterne er hver især forpligtede til uden tidsbegrænsning at hemmeligholde alle oplysninger om den anden part af fortrolig karakter, som måtte komme til deres kendskab som en følge af samarbejdet vedrørende leveringen af konsulentydelser. Som fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.


11. Ejendomsrettigheder

11.1. 9altitudes-Econocap A/S er, under iagttagelse af punkt 10.1., berettiget til frit at anvende knowhow som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser. 9altitudes-Econocap A/S er berettiget til at benytte kundens navn i sin markedsføring og som reference.

11.2. Såfremt der i forbindelse med løsningen af en opgave indgår standardprogrammel, der ikke leveres af 9altitudes-Econocap A/S indkøbes dette af kunden for egen regning. 9altitudes-Econocap A/S bærer ikke noget ansvar for kundens etablering af rettigheder til det indkøbte standardprogrammel eller for standardprogrammellets eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder.

11.3. Ejendoms- og brugsrettigheder til standard programmel leveret af 9altitudes-Econocap A/S reguleres af PTC Customer Agreement.


12. Ansvarsfraskrivelse

12.1. Parterne er, med nedenstående forbehold, ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder nærværende vilkår.
12.2. 9altitudes-Econocap A/S er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder også driftstab, tidstab og tab eller forurening af data.
12.3. 9altitudes-Econocap A/S' erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til det af kunden betalte beløb, i henhold til den særskilte aftale.


13. Force Majeure

13.1. Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold. Ved ophævelse er 9altitudes-Econocap A/S berettiget til dækning af de ydelser der er delleveret på tidspunktet for ophævelsens ikrafttræden. Ønsker en af parterne at hæve aftalen skal det ske med anbefalet brev med beskrivelse af force majeure situationen. Software leveret af 9altitudes-Econocap A/S reguleres i henhold til PTC Customer Agreement.

14. Produktansvar

14.1. 9altitudes-Econocap A/S er kun ansvarlig for person- og/eller tingsskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af 9altitudes-Econocap A/S, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler.

15. Opsigelse

15.1. Indgåede aftaler er, med mindre andet er aftalt skriftligt, uopsigelige i kontraktperioden. Ved kontraktperiodens ophør bortfalder aftalen automatisk.

16. Lovvalg og tvister

16.1. Hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold.

16.2. Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

16.3. Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat med henvisning til punkt 16.2, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med Sø- og Handelsretten som værneting i 1. instans.