9A Smart Insights voor Dynamics 365 Supply Chain Management

Als manager in de supply chain houd je je bezig met inkoop, planning, productie, voorraadbeheer en levering.

Het snel kunnen aanpassen op basis van betrouwbare gegevens is essentieel voor het optimaliseren van processen en winstmarges.

9A Smart Insights biedt je complete gegevensinzichten vanuit Dynamics 365 SCM, waardoor je goed onderbouwde beslissingen kunt nemen.

Focus op data-analyse, niet op techniek

De informatie die nodig is voor je rapporten is vaak verspreid over de organisatie, waardoor enkel keuzes baseren op data uit Dynamics 365 SCM niet altijd voldoende is.

Benut de mogelijkheid van 9A Smart Insights om naadloos te integreren met andere Dynamics 365-componenten en overige gegevensbronnen, zodat je over een compleet overzicht beschikt.

9A Smart Insights stroomlijnt dit proces door gegevens van Dynamics en andere platformen te consolideren voor gebruik in Power BI.

Met een een complete set aan gestructureerde data die beschikbaar wordt in visuele Power BI rapportages en dashboards, kun jij je concentreren op wat echt belangrijk is: het nemen van goed onderbouwde beslissingen op basis van grondige data-analyse.

Uitkomsten die er toe doen

Waarom je met 9A Smart Insights beter presteert.

Combineer alle relevante data

Vertrouw niet alleen op gegevens uit Dynamics.

Smart Insights kan gegevens uit verschillende bronnen combineren en standaardiseren en je voorzien van complete en inzichtelijke rapporten.

Voorkom discussie

Smart Insights zorgt voor consistentie in de definitie van waarden binnen het hele bedrijf en elimineert waardeverschillen tussen afdelingen.

Focus op wat belangrijk is

Besteed je kostbare tijd aan het analyseren van data en het maken van onderbouwde beslissingen.

Smart Insights voorziet je van nauwkeurige data, meerdere inzichtelijke rapporten en gestandaardiseerde dashboards.

Presteer beter

Aan het eind van de dag is het belangrijkste dat BI je prestaties verbetert. Gevisualiseerd in Power BI biedt 9A Smart Insights alles wat je nodig hebt om snel onderbouwde beslissingen te nemen.

"Smart Insights heeft ons diepgaande inzichten geleverd, waardoor we verschillende aspecten van het bedrijf beter kunnen beheren."

Tony's Chocolonely

FAQ
Hoe kan 9A Smart Insights mij helpen met demand forecasting/vraagvoorspelling?

Beslissingen kunnen worden genomen met behulp van gecombineerde gegevens uit meerdere afdelingen zoals verkoop, voorraad, financiën en operaties.

Door het bieden van een gecentraliseerd platform kunnen andere gegevensbronnen worden toegevoegd om extra informatie te verschaffen over historische trends en waarschijnlijke uitkomsten en behoeften.

Door het evalueren van uitzonderingen kan verfijning plaatsvinden om de vraagvoorspelling te optimaliseren.

Welke soorten rapporten kan ik maken met 9A Smart Insights?

De Content Packs bevatten standaardrapportages voor Verkoop, Voorraad, Inkoop, Projecten en Productie, evenals rapporten voor het Grootboek, Crediteuren, Debiteuren en Vaste Activa. 

Deze uitgebreide reeks rapporten stelt je in staat om verschillende aspecten van je bedrijfsvoering effectief te monitoren en te analyseren.

Hoe kan 9A Smart Insights mij helpen mijn supply chain-prestaties te verbeteren?

9A Smart Insights biedt zichtbaarheid in belangrijke supply chain-metrieken zoals de status van bestellingen, het volgen van zendingen en voorraadniveaus.

Deze zichtbaarheid stelt SCM-teams in staat om proactief knelpunten te identificeren, problemen aan te pakken en de prestaties van de supply chain te optimaliseren.

Hoe helpt 9A Smart Insights mij bij het overzicht houden over meerdere bedrijven?

Ons datamodel verzamelt alle gegevens van alle bedrijven en Power BI gebruikt filters om op jouw verzoek één of meerdere bedrijven te selecteren. Dit kan ook vooraf worden ingesteld door rechten toe te kennen aan bepaalde rollen, locaties of specifieke medewerkers.

Hoe profiteert mijn productieafdeling van 9A Smart Insights?

9A Smart Insights kan productiegegevens analyseren om inefficiënties, knelpunten en verbeterpunten in het productieproces te identificeren. 

Door het monitoren van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) zoals cyclustijden, machinegebruik en afvalpercentages, stelt BI fabrikanten in staat om productieschema's te optimaliseren, de toewijzing van middelen te verbeteren en de doorvoer te maximaliseren.

Wat is het verschil tussen 9A Smart Insights en Power BI?


9A Smart Insights is een kant-en-klare BI-oplossing, inclusief Power BI-dashboards. Power BI is een tool om gegevens te verzamelen, te modelleren en te visualiseren.

Het verschil is dat 9A Smart Insights je een snelle start biedt bij de implementatie van een Microsoft BI-oplossing, met bewezen technologie in combinatie met best practices.

De tijd om inzichten te bieden aan je bedrijf wordt met 70-80% verminderd in vergelijking met het creëren van een aangepaste oplossing met Power BI en vanaf nul beginnen.

FAQ
How can 9A Smart Insights help me with demand forecasting?

Decisions can be made using combined data from multiple departments like sales, inventory, finance and operations.

By providing a centralized platform, other data sources can be added to provide additional information on historical trends and probable outcomes and needs.

By evaluating exceptions refinement can take place to optimize demand forecasting.

What kind of reports can I create with 9A Smart Insights?

Content Packs include standard reporting for Sales, Inventory, Purchasing, Projects and Production, as well as General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable and Fixed Assets reports.

How can 9A Smart Insights help me improve my supply chain performance?

9A Smart Insights provides visibility into key supply chain metrics such as order status, shipment tracking, and inventory levels.

This visibility enables SCM teams to proactively identify bottlenecks, address issues, and optimize supply chain performance.

How does 9A Smart Insights help me in my overview of multiple companies?

Our data model accumulates all the data of all the companies and Power BI uses filters to select one or multiple companies on your request.

This can also be preset by using rights to certain roles, locations or specific employees.

How does my manufacturing department benefit from 9A Smart Insights?
9A Smart Insights can analyze production data to identify inefficiencies, bottlenecks, and areas for improvement in the manufacturing process. By monitoring key performance indicators (KPIs) such as cycle times, machine utilization, and scrap rates, BI enables manufacturers to optimize production schedules, improve resource allocation, and maximize throughput.
What is the difference between 9A Smart Insights and Power BI?

9A Smart Insights is a ready to go BI solution, including Power BI dashboards. Power BI is a tool to gather data, model the data and visualize the data. 

The difference is that 9A Smart Insights gives you a quick start in the implementation of a Microsoft BI solution, with proven technology in combination with best practices. 

The time to offer insights to your business is reduced with 70-80% in comparison to the creation of a custom solution using Power BI and starting from scratch.

All facts in a concise document

Read the product sheet for 9A Smart Insights.

Interested in all the details? We've put together a concise fact sheet to read and share amongst colleagues who are also interested in using BI to gain more insights into Dynamics data.

Blijf op de hoogte!